Podpora pro památky UNESCO

Územní odborné pracoviště v Kroměříži je již několik let úspěšným žadatelem dotačního programu ministerstva kultury ČR „Podpora pro památky UNESCO“. Tento program je našim významným partnerem při naplňování našich snah o kvalitní péči, poznávání, prezentaci a využívání památky UNESCO Zahrady a zámek v Kroměříži.
Jeho prostřednictvím jsou podporovány tři oblasti aktivit:

Prioritou číslo 1. programu je zpracování nebo aktualizace Management plánů památek.

Pro Zahrady a zámek v Kroměříži byl tento dokument zpracován v roce 2009. Příspěvek ministerstva kultury ČR činil 235 000 Kč.

V rámci priority číslo 2 - Vědecko výzkumné projekty jsou od roku 2009 prováděny stavebně historické a archeologické průzkumy jednotlivých částí areálu památky.

V roce 2009 se uskutečnil archeologický průzkum vybraných částí Květné zahrady s cílem ověřit pravdivost zobrazovaných detailů kompozice na rytinách z roku 1691. Výsledky výzkumu přinesly důležité informace pro plánování obnovy zahrady, která právě probíhá. Projekt Archeologická evaluace historických ikonografických pramenů Květné zahrady v Kroměříž“byl podpořen částkou 189 000 Kč.  
Více  archeologie 1 
          archeologie 2     

V rámci projektu nazvaného Dílčí analytické hodnocení historického vývoje a současného stavu Podzámecké zahrady v Kroměříži byly v roce 2010 realizovány stavebně historické průzkumy (SHP) Maxmiliánovy kolonády, Zahradníkova domu, Ruin a mostu u Amerického domu v Podzámecké zahradě.  Příspěvek ministerstva kultury ČR na realizaci činil 94 000 Kč. SHP k nahlédnutí ZDE.

 V roce 2011 se dostalo podpory projektu PERLA V KORUNĚ - Komplexní průzkum a pre­zentace zahradního pavilonu (Rotundy) v Květné zahradě v Kroměříži“v jehož rámci bylo provedeno kompletní zaměření stavby a průzkum jeho střešních konstrukcí. Projekt byl podpořen částkou 195 000 Kč.

Více Rotunda 1
         Rotunda 2 

Stavebně historický průzkum střešních konstrukcí Rotundy ZDE

Navázal projekt Čítanka starých časů - Co prozradí doposud nezkoumané části Kroměřížského zámku, památky UNESCO?“ zaměřený na průzkum zámecké věže, nejstarší dochované části zámeckého areálu. Příspěvek na realizaci tohoto projektu činil v roce 2012 90 000 Kč.
Více  věž 1
          věž 2

Díky podpoře ministerstva kultury mohl projekt Čítanka starých časů“ pokračovat také v roce 2013. Tentokrát se zaměřil na podrobnou dokumentaci sklepních prostor  zámku. Příspěvek MKČR na realizaci tohoto záměru činil 110 000 .

Stavebně- historický průzkum sklepních prostor zámku je k dispozici ZDE.

Informační poster shrnující získané poznatky je k dispozici ZDE.

   

Nejaktivněji jsme se zatím zapojili do naplňování priority číslo 3 programu Podpora pro památky UNESCO zaměřené na prezentaci, propagaci a edukaci památek.

 

V roce 2009 jsme s podporou ministerstva kultury uspořádaly Mezinárodní pracovní seminář Historické zahrady a parky jako součásti soudobé městské krajiny, kterého se zúčastnilo 130 osob. Projekt byl podpořen částkou 194 000 Kč. Sborník příspěvků můžete stáhnout ZDE 

Byla také navázána spolupráce dalšími památkami UNESCO v České republice a společně byl realizován projekt Průsečíky evropských inspirací – otisky antiky v českých a moravských památkách UNESCO V jeho rámci žáci a pedagogové ZŠ U Sýpek v Kroměříži připravili divadelní představení na téma Ovidiových proměn a prezentovali jej jak v kroměřížských zahradách, tak v Českém Krumlově a v Praze. Dílčí aktivity tohoto projektu byly podpořeny částkou 30 000 Kč.

V následujícím roce spolupráce památek UNESCO pokračovala projektem Historické zahrady v památkách světového dědictví – Živá učebnice zahradní kultury. Ten si kladl za cíl podpořit zájem mladé generace o  památky aktivní formou zážitkového a tvořivého učení. Žáci ze základní školy U Sýpek v Kroměříži pomoci svých pedagogů tentokrát připravily netradiční prohlídky v kroměřížských historických zahradách pro své vrstevníky. Následovala návštěva Lednicko – Valtického areálu, další z památek zahradního umění zapsaných na seznam UNESCO. Zde se  žáci školy seznámili s hodnotami celého území, navštívili řadu romantických stavbiček v krajině, zámecké parky i lednický skleník. Na realizaci tohoto projektu ministerstvo kultury přispělo částkou 47 000 Kč.

Další finančně podpořenou aktivitou v roce 2010 (částka 242 000 Kč) se stal společný projekt NPÚ a spoečnosti DINASYS s.r.o. „Prezentace památek zahradního umění znevýhodněným skupinám návštěvníků – modelový příklad pro občany se zrakovým postižením“. Firma DINASYS je tvůrcem unikátního diskrétního informačního a naváděcího systému. Květná zahrada se stala prvním místem, kde byl tento systém využit mimo uzavřený prostor budov. Pomocí informačních modulů získává zájemce ve zvukové podobě informace o prostoru, ve kterém se právě nachází. To umožňuje integraci zrakově postižených do standardního návštěvnického provozu památky bez doprovodu další osoby a systém je využitelný jako zdroj informací také pro běžné návštěvníky.

V roce 2011 vznikla díky programu „Podpora pro památky UNESCO řada průvodců po kroměřížských zahradách určených pro individuální prohlídky návštěvníků různých věkových skupin. Některé průvodce jsou k dispozici i v několika jazykových mutacích. Ke stažení ZDE  Projekt „VIA HORTÓ didaktické využití a prezentace památek zahradního umění Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži byl podpořen částkou 110 000 Kč.

Rok 2012 se nesl ve znamení oslav 40. výročí uzavření mezinárodní Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Jejich nosným tématem měla být „Práce s místní komunitou“. Tuto ideu se pokusil naplnit projekt „Památka UNESCO Zahrady a zámek v Kroměříži – Pohled přes čočku“ podpořený částkou 50 000 Kč. V jeho rámci byla ve spolupráci s občanským sdružením Fotoklubem KD Kroměříž uspořádána výstava fotografií památky UNESCO. Zároveň vznikla veřejně přístupná databáze fotografií mapující historii zahrad a zámku v Kroměříži v uplynulých 150 letech. Tato databáze je postupně doplňována a k jejímu rozvoji může přispět každý zájemce.
Fotogalerie archiv ZDE

 

Projektem "PROMĚNY" – didaktické využití a prezentace památek zahradního umění Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži, památky UNESCO, jsme se v roce 2013 znovu vrátili k aktivitám cíleným na návštěvníky zahrad. Vznikla sada edukačních pomůcek a didaktické programy, které umožňují malým i velkým zájemcům blíže se seznámit s ideovým záměrem i technikou výzdoby dvou velmi cenných raně barokních prostorů - saly terreny zámku a Rotundy v Květné zahradě. Díky finančnímu příspěvku bylo možné pořídit sady modelů štukové výzdoby, výřezy kamínkových mozaik, sadu hudebních nástrojů a další edukační pomůcky, dva druhy pracovních listů pro žáky I. a II. stupně základních škol a vytvořený inovativní plán prostoru s jeho ikonografickým schématem. V konečném důsledku se počet adresátů programů rozrostl také na děti předškolního věku a žáky středních škol. Díky realizaci projektu je tak možné zprostředkovávat zvolené části památky UNESCO všem věkovým skupinám mládeže. Vice ZDE.