Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

Metodické, odborné  a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků v ČR.    

Nositel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž

Partner: Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Spolupracující  subjekty: Klub Unesco Kroměříž, Mendelova univerzita v Brně, Město Kroměříž, Multifunkční centrum zámek Lednice, Schola naturalis, Zlínský kraj

Místo realizace: Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži

 

 

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav (NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní  působností. Je státní příspěvkovou organizací řízenou ministerstvem kultury. NPÚ zajišťuje a vykonává vědecký výzkum a další odborné, metodické, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti směřující k péči o kulturní památky a památkově chráněná území. V neposlední řadě má také v péči soubor zpřístupněných kulturních památek, zejména státních hradů a zámků.  

Národní památkový ustav, územní odborné  pracoviště Kroměříž

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži (NPÚ ÚOP v Kroměříži) vzniklo v roce 2006. Sídlí v objektu bývalé arcibiskupské mincovny má působnost na území Zlínského kraje. Především se zabývá agendou památkového zákona - vydává odborná vyjádření k obnově jednotlivých kulturních památek a k zásahům v rámci památkově chráněných území. V rámci NPÚ ÚOP v Kroměříži je zřízen referát Národního centra zahradní kultury jehož pracovníci se zabývají metodickou, edukační a prezentační činností.

Národní památkový ustav, územní památková správa Kroměříž

K 1. lednu 2013 došlo k restrukturalizaci NPÚ a vzniku nové subjekt - Národní památkový ústav, územní památková správa Kroměříž (NPÚ ÚPS Kroměříž). Sídlí v budově Arcibiskupského zámku a pečuje o památkové objekty ve správě státu, které se nacházejí na území krajů Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského Jedná se o celkem 25 objektů, mezi nimiž Kulturní krajina Lednice-Valtice a Zahrady a zámek v Kroměříži jsou památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. NPÚ ÚPS Kroměříž je garantem právě probíhající realizační fáze projektu Národního centra zahradní kultury.

Muzeum umění Olomouc

Bylo založeno v roce 1952 jako součást Vlastivědného muzea. Dnes patří k nejvýznamnějším institucím svého druhu v České republice, a to nejen z hlediska počtu spravovaných sbírkových předmětů, ale také po stránce odborného záběru a výstavního programu. Krátkodobými a střednědobými výstavami i dlouhodobými expozicemi představuje výtvarnou kulturu od nejstarších dob po současnost ve třech objektech:

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Muzeum evropského významu a jediné svého druhu v ČR pro duchovní výtvarnou kulturu 12. až 18. století. Bylo slavnostně otevřeno 1. června 2006.

Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Bylo založeno v červnu roku 2007. Jeho úkolem je správa, ochrana a postupné představování jedinečných sbírkových fondů soustředěných v Arcibiskupském zámku v Kroměříži, kde také muzeum sídlí.

Muzeum moderního umění

Specializuje se na výtvarnou kulturu 20. a 21. století. Pořádá dlouhodobé expozice i krátkodobé výstavy českého i zahraničního moderního umění. Jako jediné muzeum v ČR se věnuje sběratelství tzv. autorské knihy.

 

www.olmuart.cz

 

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži

Na strategicky výhodném místě nad nivou řeky Moravy stojí majestátní budova zámku, která po několik století plnila funkci rezidenčního sídla olomouckých biskupů a arcibiskupů. Byla zde soustředěna správa církevních statků i ústředí lenního zřízení a výkonu manského práva. Soubor rezidenční budovy, unikátních sbírkových fondů, dvojice historických zahrad, mincovny jako připomínky ojedinělého privilegia olomouckých církevních hodnostářů, vinných sklepů produkujících mešní vína či vodárny z počátku 20. století, tvoří unikátní celek, který vznikal postupně v průběhu několika staletí díky talentovaným umělcům a jejich osvíceným mecenášům. Umělecko-historická hodnota areálu byla oceněna v roce 1995 zařazením mezi Národní kulturní památky a v roce 1998 i zápisem na prestižní seznam památek přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Jedná se o autenticky dochovaný příklad barokního rezidenčního komplexu. Zámeckou budovu lze zařadit mezi kvalitní reprezentanty aristokratických sídel, kterých se v evropském měřítku dochoval větší počet. Tuto charakteristiku však svou mimořádnou uměleckou kvalitou přesahuje jednak intaktně dochovaný prostor sala terreny v přízemí zámecké budovy, jednak zde nashromážděné kmenové umělecké sbírky – knihovna, obrazová galerie, sbírka kreseb a grafik, hudební archiv či numizmatická sbírka. Navazující Podzámecká zahrada procházela od svého založení v období renesance postupným slohovým vývojem. Vrcholnou fázi tohoto procesu představuje kompozice z poloviny 19. století, kdy zahrada získala současnou rozlohu (60 ha) a rozhodující část své rostlinné, architektonické i vodní složky kompozice. Tato památka zahradního umění je řazena k předním dílům tohoto typu ve střední Evropě.

Naproti tomu formálně členěná Květná zahrada, založená v druhé polovině 17. století, je reprezentantem přelomové fáze vývoje evropského zahradního umění. V jejím organismu došlo k harmonickému prolnutí ještě renesančním myšlením ovlivněného základního schématu kompozice s již novým prostorovým cítěním nastupujícího francouzského klasicismu zastoupeného zde především použitou formou tvarovaných vegetačních prvků. Toto spojení a míra zachování původního kompozičního záměru tvůrců, činí Květnou zahradu, tento Libosad - Lustgartenzahradu potěšení, zcela ojedinělou v širším evropském i světovém kontextu.

www.zamek-kromeriz.cz