Projekt NCZK

Předmětem projektu NCZK je vytvoření multioborového centra, které se bude orientovat na vytváření odborných metodik pro obnovu a následnou péči o historické zahrady a parky v ČR.

Dále pak na identifikaci, zpracování a následné praktické ověřování, dokumentaci, výstavní, publikační, vzdělávací a edukační činnost vztahující se k tématu zahradní kultury.

 
 

Nejen v rámci České republiky, ale i minimálně ve střední  Evropě není v současnosti obdobně koncipované centrum, jež v sobě zahrnuje všechny výše popsané aktivity. Soustředěním do jednoho prostoru dostane návštěvník kompletní a vyčerpávající informace pro vytvoření obrazu o šíři tématu zahradní kultury.    

Na samém počátku promýšlení kroměřížského projektu stály dvě státní příspěvkové organizace Ministerstva kultury České republiky (Národní památkový ústav – NPÚ a Muzeum umění Olomouc – MUO), které mají statutem danou hlavní činnost v péči, ochraně, popularizování a zkoumání historického kulturního dědictví. Národním centrem zahradní kultury lze tedy nazvat nejen projekt, ale i předmět spolupráce obou těchto organizací (partnerů) a dalších spolupracujících subjektů, kterou budou provozovat v kroměřížském zámeckém komplexu.

NCZK sestává ze souborů aktivit a činností, které  jsou pro přehlednost rozděleny do čtyř oblastí –  metodické, vzdělávací, odborné a vzorové obnovy Květné  a Podzámecké zahrady.

1. Metodické aktivity – zcela logicky navazující na základní poslání Národního památkového ústavu, tj. tvorbu různorodých metodik na téma obnovy památek zahradní kultury. Půjde o vrcholový výstup všech aktivit, který bude mít přesah a dopad na celou ČR – minimálně na všechny objekty ve správě NPÚ, ale nositel doufá, že i na další ať již veřejné (veřejná samospráva) či soukromé investory. Na tvorbě odborných metodik se budou spolupodílet jednak pracovníci zdejšího pracoviště, tak i z dalších územních pracovišť a jiných odborných institucí, vysokých škol a vědeckých ústavů. Metodické postupy budou prioritně ověřovány ve zdejších zámeckých zahradách. Tímto krokem je současně do budoucna zajištěna i další postupná či etapovitá obnova zdejších zahrad jako celku.

2. Edukační aktivity – zaměřené jak na praktickou přípravu zaměstnanců, kteří se pohybují v oblasti historických zahrad a parků – ty vyžadují zcela specifické řemeslné postupy – tak i na zapojení zcela nového tématu v oblasti prezentace a zprostředkování památek a umění v tzv. edukační činnosti pro nejširší laickou veřejnost – tzn. komentované prohlídky zahrad, veřejné kurzy pro věkové kategorie od předškoláků až po seniory ad. Tyto aktivity nebudou probíhat pouze v zahradách, ale také na zámku při komentovaných prohlídkách či specielně vytvořených edukačních programech k jednotlivým výstavním projektům atd.

3. Odborné aktivity, které bude připravovat a zajišťovat partner MUO. Půjde především o prezentaci zdejšího bohatého uměleckohistorického fondu – ať již orientovaného k zahradní kultuře nebo k uměleckým žánrům obecně. Dále možnost studia zdejších sbírek spolu s dotvářením odborné knihovny zaměřené na toto téma, pořádání výstav, vytvoření expozice o kroměřížských historických zahradách, vydávání publikací, které mapují fenomén zahradní kultury, spolupořádání seminářů a konferencí.

4. Zhmotněním celého projektu však zcela nepochybně bude metodická obnova vybraných částí Květné a Podzámecké zahrady.