Průběh projektu

Stav projektu NCZK k 31. července 2014

Projekt Národního centra zahradní kultury v Kroměříži je společným dílem dvou státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury České republiky – Národního památkového ústavu a Muzea umění Olomouc. Projekt vznikal postupně od roku 2008, kdy byly zpracovávány nejrůznější průzkumy a podklady (např. Generel – TRANSAT architekti), které vyústily ve Studii proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu (2009), na jejímž základě byla v únoru 2010 projektu na jeho realizaci udělena Ministerstvem kultury ČR dotace ve výši necelých 337 miliónů korun (s DPH) z Integrovaného operačního programu.

  

Podpis dotace z IOP v únoru 2010        Slavnostní zahájení prací v Květné zahradě 19. 11. 2012                                         Otevření nového zahradnického zázemí  v Podzámecké zahradě 19. 11. 2012

V realizační fázi byl projekt rozdělen na tři části (Arcibiskupský zámek, Podzámecká zahrada, Květná zahrada) dle toho, jakého objektu v rámci památkově cenného areálu se práce dotýkají.

Projekční práce byly ukončeny v roce 2011, následně byla realizována výběrová řízení na dodavatele jednotlivých částí stavby.

Národní památkový ústav jako příspěvková organizace ministerstva kultury ČR je povinna se řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci projektu NCZK je tedy nutné vybírat dodavatele na základě výběrových řízení. Vyhlašovaná výběrová řízení a jejich podmínky jsou vždy uveřejněna na webu NPÚ. Výběrová řízení administruje pro Národní památkový ústav externí firma OTIDEA a. s. www.otidea.cz, která má za úkol zajistit, aby vše probíhalo v souladu s výše uvedeným zákonem o veřejných zakázkách a s podmínkami dotačního titulu IOP.

Do konce prosince 2012 proběhla výběrová řízení na administrátora veřejných zakázek, na koordinátoru projektuna technický dozor investora a koordinátora BOZP, výběrová řízení na projekční práce a výběrové řízení na provedení stavby části NCZK – Podzámecká zahrada – Zahradnictví, Arcibiskupský zámek i Květná zahrada.

V případě obnovy zahradnického zázemí v Podzámecké zahradě a expozic na Arcibiskupském zámku byly již práce dokončeny. V Květné zahradě stavební práce stále probíhají. Realizační fáze projektu by měla být ukončena v roce 2014.

Celková cena projekčních prací dosáhla hodnoty 7,5 % z předpokládané ceny stavebních prací. Aktuální cena stavebních prací viz jednotlivé části projektu. Další finanční prostředky v předpokládané výši 10.700.300,- Kč bez DPH (12.840.360,- Kč vč. DPH) jsou určeny na nákup nové techniky potřebné k údržbě zahrad a na nákup technologie nově budované kompostárny určené k ekologické likvidaci biologických odpadů vznikajících při údržbě obou zahrad. 

Arcibiskupský zámek

Cílem úprav části zámeckých interiérů bylo výrazné zkvalitnění návštěvnického zázemí památky spojené s prezentací NCZK a vytvořením prostor pro edukační aktivity. Vstupní expozice NCZK, situovaná do přízemí východního křídla zámku, v sobě zahrnuje informační centrum, výstavní prostory i prodejnu tematických, propagačních a informačních materiálů. Navazující studijní místnost a sál s multimediálním příslušenstvím nabízí návštěvníkům možnost odpočinku i drobného občerstvení. Nechybí zázemí pro provoz centra a úschovna zavazadel. V druhém patře budovy bylo upraveno několik místností k expozičním a edukačním účelům včetně jejich zázemí. Byla zde zpřístupněna stálá expozice zahradní kultury zaměřená na prezentaci Květné a Podzámecké zahrady. Dominantami expozičních místností se stalymodely obou zahrad doplněné řadou dalších exponátů. V rámci projektu se dílčích úprav dočkaly také některé části zámecké věže a chodba ke Colloredově kolonádě tak, aby mohly být příležitostně zpřístupněny.

Projektová dokumentace úprav zámecké budovy byla na základě výběrového řízení zpracována architektonickou kanceláří D.R.N.H. (www.drnh.cz.). Na základě výběrové řízení byla za dodavatele stavebních prací vybrána firma Pozemní stavitelství Zlín, a.s. www.pstzlin.cz/. Na realizaci plánovaných expozic byla vybrána firma Studio 6.15 s.r.o. www.studio6-15.cz/

Celkové náklady na realizaci prací této části projektu činily 16 472 981,- Kč vč. DPH.

19. dubna 2013 byla na Arcibiskupském zámku slavnostně otevřena vstupní expozice NCZK a Kabinet zahradní kultury realizované v rámci projektu NCZK.

Více informací ZDE

 

          
   Pohled na východní křídlo zámku        
Interiér nového informačního centra zámku

 

Podzámecká zahrada Zahradnictví

Zahradnictví v Podzámecké zahradě slouží jako technické zázemí pro údržbu této cenné historické zahrady. Původní podobu a rozlohu získalo převážně v sedmdesátých letech 20. století a většina jeho staveb byla na počátku 21. století již ve špatném technickém stavu. Statické problémy budov, které již nebylo možné efektivně řešit opravou, byly způsobeny nevhodným založením staveb na nestabilním podloží v zasypaném korytu mlýnské strouhy.

Cílem projektu bylo vytvoření nového zahradnického zázemí, které by po technické i estetické stránce vyhovovalo současným nárokům na kvalitu péče o památky zahradního umění. Větší část původního vybavení zahradnictví včetně ohradních zdí byla odstraněna a na jejich místě vznikl nejen nový hospodářský dvůr, ale racionalizací celého provozu mohla být část bývalého zázemí přeměněna na travnatou plochu určenou k rekreaci návštěvníků zahrady.

Jednotlivé objekty nových skladů a garáží pro mechanizaci jsou navrženy jako konstrukčně samostatné, jednopodlažní dřevostavby s pultovou střechou. Společně s patrovou stavbou se zázemím pro zaměstnance a dílnami tvoří kompozici obklopující ústřední dlážděný dvůr. Prostor hospodářského zázemí Podzámecké zahrady není běžně přístupný veřejnosti, ale je počítáno s jeho prezentací v rámci tematických vzdělávacích akcí.

Projektová dokumentace úprav zahradnictví Podzámecké zahrady byla na základě výběrového řízení zpracována architektonickou kanceláří D.R.N.H. (www.drnh.cz). Výběrové řízení na provedení stavby vyhrála firma Subterra a.s. (www.subterra.cz). Stavba byla dokončena v září 2012. Celková cena stavebních prací činila 19 846 000,- Kč vč. DPH.

Ihned po dokončení začaly být nové budovy postupně zaplňovány technikou a materiálem. Slavnostní otevření celého provozu proběhlo 19. listopadu 2012 za přítomnosti ministryně kultury České republiky Aleny Hanákové. Více ZDE

V dubnu roku 2013 získla projekt zahradnického zázemí v Podzámecké zahradě čestné uznání v soutěži Grand Prix Architektů 2013 - Národní cena za architekturu. Více ZDE

 

 Fotoreportáž z postupu budování zahradnického zázemí ZDE

 

       
Vizualizace řešení nového zahradnického zázemí             Výstavba nového zahradnického zázemí 2012              

   Nové zahradnické zázemí v říjnu 2012

Květná zahrada

Velká část získaných prostředků z IOP je investována do obnovy vybraných částí Květné zahrady. Obnova zahrady je prováděna postupně již od padesátých let 20. století, ale vzhledem ke světové unikátnosti a vysoké umělecké hodnotě této památky se jedná o odborně i finančně velmi náročný úkol.

V rámci projektu NCZK dochází především k památkové obnově dnes nepřístupných částí zahrady – tzv. Holandské zahrady a Menažérie zahrnující prostor zámeckého zahradnictví, Králičího kopce a Ptáčnice. Poté naváže obnova Pstružích rybníků ve Štěpnici, ošetření části vysokých živých tvarovaných stěn a obnova části mlatových cest v zahradě. Za účelem vytvoření zázemí pro edukační aktivity NCZK je připravena úprava vstupního objektu čestného dvora Květné zahrady a opravy se dočká také navazující Palmový a Studený skleník. V rámci realizace projektu není Květná zahrada návštěvníkům uzavřena, naopak pro zájemce jsou připravovány prezentace probíhajících prací v rámci speciálních komentovaných prohlídek zahrady s průvodcem.

Autorem projektu této etapy obnovy Květné zahrady je architektonická kancelář D.R.N.H. (www.drnh.cz) ve spolupráci se zahradními architekty doc. Ing. arch. Dr. Otakarem Kučou, CSc., Ing. Zdeňkem Sendlerem www.arch.cz/sendler/ a Ateliérem Krejčiříkovi. Na základě výběrové řízení byla za dodavatele stavebních prací vybrána firma VW Wachal, a.s. www.wachal.cz/, zahradnické práce jako subdodavatel provádí firma CONTRACTORS s.r.o. www.prirodnimaterialy.cz/ Předpokládané celkové náklady na realizaci stavebních prací této části projektu by měly činit 213 489 104,- Kč včetně DPH
Dodavatelem interiérového vybavení stavby se na základě výběrového řízení stala firma CGM Czech, a.s. www.cgmczech.cz/ Předpokládané celkové náklady na realizaci této části projektu by měly činit  13 178 200,- Kč včetně DPH

Předpokládaným termínem dokončením prací v Květné zahradě je červenec 2014.

K oficiálnímu zahájení stavby došlo 19. listopadu 2012 za přítomnosti ministryně kultury České republiky Aleny Hanákové. 

Během listopadu a prosince 2012 byla v areálu Květné zahrady provedena první etapa obnovy části tvarovaných stěn a probíhaly přípravné práce pro výstavbu nového produkčního skleníku v zahradnictví.

V první polovině roku 2013 se intenzivně pracovalo především na stavbě nového produkčního skleníku, tak na přípravě obnovy cenné barokní Ptáčnice. V únoru započaly práce na obnově Pstružích rybníků. V březnu a dubnu se do zahrady vrátili arboristé a pokračovali v realizaci opravného řezu tvarovaných stěn. V květnu byla prováděna instalace vnitřní technologie nového skleníku v zahradnictví, byla dokončena dílčí část opravného řezu tvarovaných stěn a začaly opravy Palmového a Velkého skleníku v Čestném dvoře zahrady. Mezi Ptáčnicí a Králičím kopcem byla znovu vybudována dříve zaniklá dělící zeď a došlo ke kompletnímu odkrytí základů Králičího kopce ze 17. století, jako první krok k započetí obnovy tohoto výjimečného prvku zahradní kompozice.

V červnu, v červenci a v srpnu 2013 v arboristicky ošetřeném úseku tvarovaných stěn byly prováděny tzv. zelené práce. V rámci oprav Palmového skleníku došlo k celkové demontáži světlíku a okenních výplní. Postupně byly instalovány nové výplně oken. Ve Velkém skleníku také probíhala oprava střechy a krovu i výměna okenních výplní. Bylo dokončeno čištění Pstružích rybníků ve Štěpnici. V novém produkčním skleníku došlo k instalaci vnitřních technologií. Byly vybudována retenční nádrž na dešťovou vodu. Zeď oddělující prostor Králičího kopce a Ptáčnice získala již definitivní výšku, novou korunu z pálených tašek i omítku. Historické kamenné základy Králičího kopce byly nadezděny tak, aby bez poškození mohly nést novou cihlovou konstrukci kopce. Její výstavba byla dokončena na počátku srpna. Probíhala kompletní rekonstrukce trojice „obslužných domků“ ze 17. století, přimknutých k ohradní zdi zahrady. 

V posledním čtvrtletí roku 2013 pokračovaly práce ve všech obnovovaných částech zahrady. Ve Velkém skleníku probíhala oprava  krovu, výměna okenních výplní a oprava terasy. Na střechu Palmového skleníku byl vrácen zrestaurovaný světlík i vitráž se znakem arcibiskupa Kohna. U konstrukce  Králičího kopce, v bývalé menažérii, došlo ke vsazení kotců pro chov Králíků. U Pstružích rybníků se dokončila úprava nové konstrukce bazénů. Na ploše tzv. Holandské zahrady byla provedena část zahradnických prací zahrnující výsadbu cibulovin do nově upravených vyvýšených záhonů a výsadbu habrových stěn.

V prvních polovině roku 2014

Jsou dokončovány práce na opravě vstupního objektu do Květné zahrady a obou přiléhajících skleníků. (více ZDE)

Příznivý průběh počasí umožnil provést výsadby mladých dřevin do obnovovaných stěn i provedení další etapy řezu těchto stěn. (více ZDE)

V tzv. Holandské zahradě již vykvetly vysazené cibuloviny a byla obnovena Neptunova fontána. (více ZDE)

Obnova Pstružích rybníků je již prakticky hotová a bazény jsou postupně napouštěny vodou. (více ZDE)

Byl znovu postaven zaniklý "Králičí kopec" se sochou bohyně lovu Diany na svém vrcholu. (více ZDE)

 

7. a 6. září 2014 byly obnovené části Květné zahrady poprvé představeny veřejnosti

 

     
  
Vizualizace vzhledu Květné zahrady po obnově (D.R.N.H. 2011)  

 


Letecké snímky obnovované Květné zahrady z dubna, července, listopadu 2013 a dubna 2014 (Ing. Aleš Karban) 

                                                                                                              
 
Pohled do prostoru zahradnictví, Králičího kopce, Ptáčnice a Pstružích rybníků  (Ing. Aleš Karban 26. 5. 2013)

Pohled do prostoru zahradnictví, Králičího kopce, Ptáčnice a Pstružích rybníků  (Ing. Aleš Karban 27. 9. 2013)

Pohled do prostoru zahradnictví, Králičího kopce, Ptíčnice a Pstružích rybníků (Ing. Aleš karban 29.11. 2013)

Pohled do prostoru zahradnictví, Králičího kopce, Ptíčnice a Pstružích rybníků (Ing. Aleš karban 30.4. 2014)

Fotografie si můžete prohlédnout  ZDE