Programy pro salu terrenu

 Žáci všech stupňů škol mohou aktivně poznávat taje zámecké saly terreny

Pro mimořádně umělecky, historicky i narativně významný prostor saly terreny Arcibiskupského zámku v Kroměříži vytvořili pracovníci Národního památkového ústavu nabídku čtyř vzdělávacích programů určených pro všechny věkové kategorie mládeže.

Programy si kladou za cíl zpřístupnit návštěvníkům památky krásu zámecké saly terreny zůstávající stranou zájmu návštěvníků objektu. Přinášejí průlomový způsob prezentace a interpretace prostoru, kdy návštěvníci památky rozvíjí svoji zkušenost v porozumění tradici.

Těžištěm programů je opětovné vyprávění antických mýtů, které zrcadlí promyšlená výzdoba raně barokního prostoru. Účastníci aktivit je pro sebe uchopují skrze prvky dramatické výchovy, výtvarné výchovy, hudby, pohybové hry a v neposlední řadě díky možnosti haptického poznávání. To je umožněno díky vytvořeným modelům štukové výzdoby, s nimiž mohou žáci pracovat. Další kvalitativní skok přináší vznik výtvarně i obsahově propracovaných pracovních listů pro dvě věkové kategorie návštěvníků památky, které umožňují realizaci navazujících aktivit.

První cílovou skupinu přestavují děti předškolního a mladšího školního věku. Těm je určen program Zachraňte Narcise vztahující se k pozoruhodné soše topícího se nešťastného mladíka. V rámci dramatizace příběhu se mu děti snaží přijít na pomoc. Ve studánce, kterou vytvoří ze zrcátek, ho učí vidět nejen sebe sama, ale také kamarády. Stejně jako v prastaré báji, Narcis se v závěru programu díky dětskému úsilí proměňuje v křehkou květinu a zůstává tu s námi. Více ZDE

Pro žáky nižšího stupně ZŠ je připraven program Tři tajemství. Jejich pozornosti je směřována na větší část barokních prostor. Předmětem vyprávění, dramatizace, hudebních a výtvarných aktivit je několik příběhů z Ovidiových Proměn, které odráží barokní sochařská výzdoba. Žáci si v rámci programu složí z papíru trojrozměrný objekt, který odpovídá části rodového znaku budovatele saly terreny. Do něj ukryjí svá tři „tajemství proměny“.

Pro žáky druhého stupně ZŠ je určen program Mezi proměnou a stálostí, který jim pomáhá osvojit si základy antické mytologie a její odraz v zahradním umění i evropské tradici v širším slova smyslu. K realizaci programu a jeho doznění jsou využity pracovní listy. Ty mohou s úspěchem využít také žáci středních škol, s nimiž lze jít ve zprostředkovávání bohatosti významů výzdoby saly terreny do ještě větší hloubky.

Národní památkový ústav má možnost vytvořením nabídky navrátit v očích veřejnosti význam a lesk prostoru, kterému se po právu těší.   

V rámci programu Ministerstva kultury ČR "Podpora pro památky UNESCO" byla vytvořena sada edukačních pomůcek, která umožňuje aktivně poznávat práci řemeslníků a umělců pracujících jak na výzdobě sala terreny zámku, tak Rotundy v Květné zahrady. Co je to štuk? Co se skrývá pod kamínkovou mozaikou na stěnách? Jaké plody a proč zobrazili umělci na stěnách? A hlavně, dotýkání je dovoleno!

Jako upomínku na absolvovaný program si účastníci odnesou také pracovní listy, které kromě všetečných otázek a originálních ilustrací obsahují všechny základní informace o navštíveném prostoru a mohou sloužit jako podklad pro opakování a výuku v dalších projektech třídy i školy.

Program je postaven tak, aby v jeho rámci byla rozvíjena celá škála kompetencí (kompetence k učení, pracovní, občanské, sociální a personállní, k řešení problémů) a řešena průřezová témata vzdělávání (Enviromentální výchova, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Výchova k myšlení v EGS, Umění a kultura, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova aj.) definovaná v RVP pro mateřské, základní i střední školy.