Projekt revitalizace

 

 
„Revitalizace zeleně v Podzámecké zahradě“
 

Kroměříž má dvě velmi cenné historické zahrady zapsané spolu se zámkem na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Bohatá rostlinná složka zahrad se snoubí v dokonale harmonický celek s ušlechtilou architekturou. Tuto krásu po celé generace obdivují jak obyvatelé města, tak četní návštěvníci ze všech částí naší planety. Uchování těchto památek příštím generacím vyžaduje nejen každodenní kvalitní péči, ale ve větším časovém odstupu také provedení rozsáhlejšího obnovného zásahu. Tento čas právě nastal u obou kroměřížských klenotů.

Významná část Květné zahrady bude procházet omlazující kůrou díky finančním prostředkům získaným na realizaci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ z Integrovaného operačního programu. Na obnovu vegetační složky Podzámecké zahrady byl ve spolupráci Národního památkového ústavu a Mendelovy univerzity v Brně vypracován projekt „Revitalizace zeleně v Podzámecké zahradě - NKP zámek a zahrady Kroměříž“, který byl pro změnu z větší části financován z Operačního programu Životní prostředí. Zatím co v případě Květné zahrady se projekt nachází ve stádiu realizace, práce v Podzámecké zahradě proběhly v letech 2011-2012.

Dřeviny, které tvoří podstatnou část kompozice Podzámecké zahrady, jsou živými organismy, které postupně stárnou, odumírají a musí být nahrazovány jinými. Realizovaný projekt si kladl za cíl především rozsáhlejší odborné ošetření stávajících dřevin a výsadby nových Jehož náklady dosáhly bezmála 7 miliónů korun.

Na základě výběrového řízení se realizátorem projektu stala firma Zahrada Olomouc s. r. o.

Její zaměstnanci se měli v zahradě objevit již na počátku ledna 2011, ale nečekaně teplé počasí poněkud posunulo termín zahájení prací. Bylo nutné počkat, až povrch parkových cest a travnatých ploch zpevní silnější mrazy, aby nebyly poškozeny používanou mechanizací. V prvním kroku, který by z větší části dokončen koncem března 2011, došlo k pokácení více jak dvou set nemocných a provozně nebezpečných stromů. Pařezy po pokácených dřevinách byly odstraněny a plochy připraveny k výsadbě nových dřevin. Větve a další zbytky těchto stromů byly shromážděny na ploše sousedící s areálem Maxova dvora, kde došlo k jejich následnému zpracování. Místa, kde aktuálně probíhaly práce, byla vymezena a viditelně označena tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost návštěvníků. V případě kácení stromů v bezprostředním okolí nejpoužívanějších komunikací, byla zahrada krátkodobě uzavřena.

Kácení dřevin, toto pro zahradníka vždy bolestné, ale nutné opatření, tvořilo pouze zlomek plánovaných prací. V jarních měsících 2011 se v zahradě objevily již první mladé stromky. Většina z bezmála třísetdvaceti nových stromů však byla vysazena na podzim 2011 a na jaře 2012. Byly tak nahrazeny jak pokácené dřeviny, tak stromy, které zmizely ze zahrady v posledních letech především za přispění nemilosrdných přírodních živlů.

Největší objem finančních prostředků byla věnována na odborné ošetření stávajících dřevin - velikánů, kteří ve svých kořenech, kmenech a korunách nesou staletou historii zahrady. Postupně bylo školenými arboristy ošetřeno bezmála 1500 stromů. Tyto práce probíhaly v jarním a letním období a zahrnovaly např. odstraňování suchých a poškozených větví, instalaci bezpečnostních vázání, ošetření dutin či udržovací řez, který je jakýmsi preventivním opatřením zlepšujícím celkový stav stromu, jeho zdraví a vitalitu. Všechna plánovaná ošetření měla za cíl zvýšit provozní bezpečnost a zlepšit zdravotní stav dřevin tak, aby mohly zůstat v zahradě co nejdéle a prezentovat její starobylost.

Věříme, že sledování zkušených arboristů při práci v korunách stromů bylo pro návštěvníky Podzámecké zahrady nevšedním zážitkem.

 

Návrh pěstebních opatření

Návrh pěstebních opatření si ve formátu PDF můžete stáhnout zde

PLÁN ZAHRADY

LEGENDA K PLÁNU

SOUPISKA STROMŮ

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU