Květná zahrada a projekt NCZK

Základním cílem vzorové obnovy zahrady je rehabilitace do původní podoby z konce 17. století (podle dostupné ikongrafie a současného stavu poznání; především pak podle grafických listů Justuse van den Nypoorta a Georga Matthiase Vischera – autorů grafického alba o Květné zahradě z roku 1691) s komunikačním schématem (vytvoření Čestného nádvoří) podle pozdějších úprav architekta Antona Archeho. V detailu budou ponechány úpravy Pavla Janáka z poloviny 20. století.

 

Květná zahrada na rytině z roku 1691                                   Letecký snímek zahrady v době obnovy od Ing. Aleše Karbana


Dále bude oživena a nově podpořena paralelní podélná kompoziční a provozní osa (Pomerančová a Holandská zahrada, objekty Čestného nádvoří, zahradnictví, Voliéry) – s těžištěm v Archeho Čestném dvoře – v křížení s osou hlavního vstupu Květné zahrady směřující k Rotundě.

Podstatná část finančních prostředků bude tedy věnována návštěvnicky nepřístupným, zaniklým či zdevastovaným plochám a objektům rozmístěným po obou stranách vstupu do zahrady. Zaniklé části zahrady – Holandská a Pomerančová zahrada – budou obnoveny jako zahrada v zahradě, tedy rekonstrukcí a vložením původních drobnějších celků do širšího pozemku vzniklého až počátkem 18. století. Zbylý obvodový pás bude prioritně sloužit jako cvičná plocha pro frekventanty projektu NCZK. Celkovou rehabilitací si projde především vstupní objekt spolu s oběma skleníky – Teplým i Studeným, které jsou v havarijním stavu. Tímto krokem také dojde ke kvalitnějšímu zajištění návštěvnického servisu – vstupní objekt bude doplněn stálou expozicí o historii zahrady spolu pokladnou, sociálním zázemím a bookshopem. Dále pak dojde ke zřízení pracoviště pro edukační pracovníky a menší multifunkční sál, který bude sloužit pro pořádání kurzů a přednášek na rozmanitá zahradní témata. Teplý skleník bude opatřen reprezentativní expozicí rostlin. Studený skleník bude po doplnění obslužného provozu konečně plnit vedle své přirozené funkce k uskladnění rostlin během zimních měsíců i funkci sálu pro pořádání velkých kulturních podniků.

Celkovou proměnou a současně i zpřístupněním také projde zahradnický provoz, který musí v budoucnu zajistit a zvládnout kvalitní údržbu a péči o rehabilitované plochy obou zámeckých zahrad. V místech dnešního zahradnictví – původně barokní bažantnice – vyroste moderní architektonicky pojatý skleník, který výrazně podpoří onu nově definovanou podélnou kompoziční osu. Místo bývalého Králičího kopce bude rehabilitováno – doplněno novotvarem či kopií původního objektu a bude vyhrazeno pro volnočasové aktivity především maminek s dětmi. Nově zpřístupněná osa bude končit upravenou Voliérou. Současně dojde k rehabilitaci všech barokních staveb (hospodářských domečků) zakomponovaných do přilehlé ohradní zdi. Veškeré nově upravované plochy budou doplněny zahradními úpravami vycházejícími z historických souvislostí. V prostoru Květnice a Štěpnice dojde na úpravy povrchů spolu s částečnou obnovou zeleně. Štěpnice bude doplněna o dva pstruží rybníky. Voda pro dokrytí provozů nově zřízených vodních ploch – tzn. Pstruží rybníky, bazén u Voliéry a Neptunova kašna v Holandské zahradě – a pro zkvalitnění zálivky skleníků bude získána jímáním dešťové vody ze zpevněných ploch.

Aktuální stav projektu ZDE